Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

Πάνε οι νέοι αγρότες τελείωσαν πριν αρχίσουν

ΘΕΜΑ: Λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων
υποψηφιότητας έτους 2009 στα πλαίσια του Μέτρου 112
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007 – 2013.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Τον ορισμό της 15/7/2009 ως ημερομηνίας λήξης της περιόδου υποβολής
αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας έτους 2009 για τo σύνολο των
Περιφερειών της Χώρας, λόγω υπέρβασης του ορίου πιστώσεων που έχει
κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια βάσει της υπ’ αριθμ. 1422/27-1-2009 απόφασης μας
«Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας προς
ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του
Π.Α.Α. 2007-2013, για το έτος 2009» και της υπ’ αριθμ. 11283/9-12-2008 (ΦΕΚ
2603/Β΄/2008) ΚΥΑ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στις
Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3614/2007.
Β. Αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας που υποβάλλονται μετά την
ημερομηνία λήξης της περιόδου αυτής, δεν αξιολογούνται.
3
Σχετικά με τα ανωτέρω, οι Περιφέρειες και οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την
ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των φορέων, του πληθυσμού και όλων των δυνητικών
δικαιούχων της περιοχής ευθύνης τους, χωρίς διακρίσεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου