Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Επιστολή ΠΕΓΔΥ στην Υπουργό

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2010

Κυρία Υπουργέ,

Οι τελευταίες κινητοποιήσεις των αγροτών ανέδειξαν με δραματικό τρόπο τα διαχρονικά προβλήματα στη γεωργία και γενικότερα τον αγροτικό χώρο. Έγινε αντιληπτό από όλους ότι δεν υπάρχουν οι δομές και οι αναγκαίοι υποστηριχτικοί μηχανισμοί για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της γεωργίας και τη στήριξη του εισοδήματος τω αγροτών.
Η ΠΕΓΔΥ έχει διαχρονικά επισημάνει τα προβλήματα αυτά, όμως οι προτάσεις μας αυτές δεν αξιοποιήθηκαν αντίθετα επικράτησαν θέσεις και απόψεις για προσωρινές και εμβαλωματικές λύσεις.
Οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (πρώην Γεωργίας) διαμοιράστηκαν στα τρία διοικητικά επίπεδα (Υπουργείο, Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) έχασαν τον μεταξύ τους συντονισμό και εμφανίστηκαν σοβαρά προβλήματα συνεργασίας των υπηρεσιών.
Παράλληλα με τη δημιουργία και λειτουργία μιας σειράς οργανισμών (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΓΕΠ, ΕΘΙΑΓΕ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΟΓΕΕΚΑ κ.λ.π.) πολλές αρμοδιότητες των υπηρεσιών μεταφέρθηκαν σε αυτούς με αποτέλεσμα να υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων και τελικώς μια χαώδης κατάσταση που οδήγησε και τους οργανισμούς αυτούς σε αναποτελεσματικότητα.
Μέσα σ’ αυτή τη διοικητική ασάφεια κατανομής αρμοδιοτήτων οι υπηρεσίες του Υπουργείου αποστελεχώθηκαν, αποδιοργανώθηκαν και ταυτόχρονα υποβαθμιστήκαν τα εργασιακά, επαγγελματικά και οικονομικά δικαιώματα των εργαζομένων.
Εκτιμάμε ότι θα έχουμε την συμπαράστασή σας και θα θελήσετε να αντιμετωπίσετε τα θεσμικά, εργασιακά και οικονομικά αιτήματά μας.
Είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε τα αιτήματά μας. Θεωρούμε όμως σκόπιμο να σας ενημερώσουμε υπεύθυνα και με τα τελευταία δεδομένα, ώστε να έχετε ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση.

Κυρία Υπουργέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ) στην τελευταία συνεδρίαση του συζήτησε διεξοδικά τόσο για την πορεία της ελληνικής γεωργίας, όσο και για τα κλαδικά μας αιτήματα και ζητάμε την επίλυσή τους. Συγκεκριμένα :


Α΄ Θεσμικά Αιτήματα
1. Οργανισμός του Υπουργείου. Το Υπουργείο συνεχίζει να λειτουργεί με ένα αναχρονιστικό Οργανισμό, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις, που προσδιορίζονται με την νέα ΚΑΠ. Οι κατά καιρούς αποσπασματικές νομοθετικές παρεμβάσεις περιέπλεξαν τα προβλήματα λειτουργίας του Υπουργείου και δεν έδωσαν λύσεις. Επείγει η διοικητική ανασύσταση των υπηρεσιών στις σημερινές ανάγκες.
2. Στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών. Η στελέχωση των υπηρεσιών, παραμένει προβληματική. Σημαντικές Δ/νσεις του Υπουργείου δεν είναι επαρκώς στελεχωμένες (Δ/νση Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, ΠΑΠ-Δενδροκηπευτική, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά, κ.λ.π.), με καταλυτικές επιπτώσεις στην λειτουργία τους και στην απόδοση των υπαλλήλων.
Η εντατικοποίηση της εργασίας των υπαλλήλων σε πολλές περιπτώσεις είναι οριακή και δημιουργούνται προϋποθέσεις αδυναμίας παρακολούθησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και καταλογισμού ευθυνών.
Πρόσθετα προβλήματα θα δημιουργήσει στη λειτουργία των υπηρεσιών και η ανάθεση παραλλήλων καθηκόντων σε πολύ μεγάλο αριθμό υπαλλήλων στα γραφεία της Πολιτικής Ηγεσίας. Δεν μπορεί οι ίδιοι υπάλληλοι να εκφράζουν και την υπηρεσιακή και την πολιτική θέση για τα υπηρεσιακά θέματα, με αποτέλεσμα να αγνοούνται και να αδρανοποιούνται οι υπηρεσίες.
Είναι κρίσιμο για την λειτουργία και την απόδοση των υπηρεσιών να δίνονται έγκυρα και με σαφήνεια οι αναγκαίες οδηγίες, όπου απαιτείται από την πολιτική ηγεσία, ιδιαίτερα στο χειρισμό θεμάτων που απαιτούν συνεργασία με την Ε.Ε.
Η ίδια κατάσταση αποστελέχωσης των υπηρεσιών παρατηρείται και στις γεωργικές υπηρεσίες των Περιφερειών και των Ν. Α., καθώς και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην προώθηση και υλοποίηση των προγραμμάτων του Υπουργείου. Τα προβλήματα δυσλειτουργίας δραματικά επιτείνονται, με την αδυναμία του Υπουργείου να περάσει την εφαρμογή των πολιτικών του στις γεωργικές υπηρεσίες των Ν.Α.
Γνωρίζουμε ότι έχει δοθεί για διαβούλευση το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η ΠΕΓΔΥ
σύντομα θα σας υποβάλει προτάσεις και θέσεις για τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, αλλά κάποιες
διοικητικές παρεμβάσεις (στελέχωση υπηρεσιών) πρέπει να γίνουν άμεσα.
3. ΕΦΕΤ
Οι Γεωπόνοι χαιρέτισαν, μαζί με τους άλλους Γεωτεχνικούς, τη μεταφορά του ΕΦΕΤ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Θέλουμε όμως να σημειώσουμε ότι επείγει η οργάνωση των υπηρεσιών για τη διασφάλιση των ελέγχων της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Εκτιμώντας τη σοβαρότητα και το επείγον του θέματος θέλουμε να σημειώσουμε ότι η ΠΕΓΔΥ ανταποκρίθηκε και συμμετείχε στην ομάδα για τη μελέτη και την οργάνωση των υπηρεσιών ελέγχων των τροφίμων του Υπουργείου. Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας, όπως και των άλλων γεωτεχνικών, είναι ρεαλιστική, υλοποιήσιμη και αξιοποιεί όλους τους επιστήμονες του Υπουργείου. Επιπλέον διασφαλίζει το ενιαίο των ελέγχων και το δημόσιο χαρακτήρα τους.
4. Εποπτευόμενοι Οργανισμοί του Υπουργείου. Έχουμε διαχρονικά ενημερώσει την Πολιτική Ηγεσία, για την παρατηρούμενη δυσλειτουργία των Οργανισμών του Υπουργείου (ΕΘΙΑΓΕ, ΟΓΕΕΚΑ -ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ) και την ανεπαρκή ανταπόκρισή τους στην ανάπτυξη της γεωργίας και στη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών. Ιδιαίτερα έχουμε επισημάνει τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και δυστυχώς κάθε μέρα επιβεβαιωνόμαστε. Εμβαλωματικές λύσεις και δεν επιβάλλονται και δεν αποδίδουν. Οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη συνέχιση καταλογισμού ποινών από την Ε.Ε., που χρεώνεται η οικονομία της χώρας μας.
5. Εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Επείγει η ολοκλήρωση των διαδικασιών εφαρμογής της νέας ΚΑΠ (έλεγχοι για την πολλαπλή συμμόρφωση κ.λ.π.). Η ΠΕΓΔΥ έχει επισημάνει το πρόβλημα και τις επιπτώσεις που θα έχει στο εισόδημα των αγροτών.
6. Αναγνώριση προϋπηρεσίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Αφορά επέκταση ήδη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, σε ένα σημαντικό αριθμό μελών μας, που πρόσφεραν υπηρεσία σε ομοειδή αντικείμενα με αυτά που χειρίζονται στο Υπουργείο.

Β΄ Οικονομικά Αιτήματα
1. Οι γεωπόνοι όπως και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αντίθετοι με τα τελευταία κυβερνητικά μέτρα περιορισμού των αποδοχών μας και γιατί είναι άδικα και γιατί είναι απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας το κόστος να πληρώσουν οι υπεύθυνοι και αυτοί που τόσα χρόνια ευνοηθήκαν και θησαύρισαν σε βάρος του ελληνικού λαού.
2. Επί σειρά ετών υποβάλλουμε το αίτημα για αναπροσαρμογή των εκτός έδρας αποζημιώσεων στα νέα οικονομικά δεδομένα (χιλιομετρική αποζημίωση, ημερήσια αποζημίωση, διανυκτέρευση) και ουδέποτε ικανοποιήθηκαν, με το επιχείρημα ότι ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Τελευταία πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν προτάσεις και για μείωση του αριθμού των εκτός έδρας μετακινήσεων. Αυτό θέλουμε να γνωρίζετε ότι θα είναι καταστροφικό για την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ και θα απαξιώσει τελείως το έργο και την προσφορά των γεωπόνων και των άλλων γεωτεχνικών και δικαιολογημένα οι παραγωγοί θα διαμαρτύρονται «γιατί οι γεωπόνοι μένουν στα γραφεία». Τυχόν τέτοια ρύθμιση θα είναι αιτία πολέμου και η ΠΕΓΔΥ θα αντισταθεί αποφασιστικά με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο.
3. Η καταβολή για εκτός έδρας αποζημιώσεις περασμένων μηνών καθυστερεί αδικαιολόγητα σε πολλούς νομούς και απαιτούμε την άμεση καταβολή τους.

Κυρία Υπουργέ,
Αντιλαμβανόμαστε ότι αντιμετωπίζετε πολλά επείγοντα και σοβαρά προβλήματα, εκτιμάμε όμως ότι και εσείς θα θέλετε να ενημερωθείτε για τις θέσεις και τις απόψεις μας, για την κοινή προσπάθεια μας στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας . Για τα προβλήματα που διαπιστώνουμε και εμείς και την αντιμετώπισή τους.
Εμείς θέλουμε να έχουμε μια άμεση ενημέρωση για τα σχέδια σας και τις προτεραιότητές σας στο Υπουργείο μας, ζητάμε να έχουμε το συντομότερο, μια συνάντηση μαζί σας και περιμένουμε να ορίσετε την συνάντηση αυτή.

Με εκτίμηση

1 σχόλιο: