Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

32 ευρώ επιπλέον στα τρίμηνα

O Γραμματέας του Π.Σ. Σερρών της ΠΕΓΔΥ Θωμάς Σάνδρος μας έστειλε είδηση για αύξηση από Οκτώβρη.

24348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:......
.............................
1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.50908/31.7.2002 (ΦΕΚ 992/τ.Β΄/31.7.2002) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις υπ’ αριθμ.: α)61175/2003 (ΦΕΚ 1629/τ.Β΄/6.11.2003)
β) 2/39384/0022/27.7.2004 (ΦΕΚ 1197/τ.Β΄/4.8.2004),
γ) 2/68993/0022/23.12.2004 (ΦΕΚ 1920/τ.Β’/24.12.2004),
δ) 2/16068/0022/28.6.2005 (ΦΕΚ 990/τ.Β΄/14.7.2005), και
ε) 2/35112/0022/20.6.2007 (ΦΕΚ 1090/Β΄/2.7.2007 όμοιες.
2. Χορηγούμε επί των καταβαλλομένων χρηματικών ποσών των ως άνω αποφάσεων τριάντα δύο (32) € από 1.10.2009.
Κατόπιν τούτων τα μηνιαία καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 0908/31.7.2002 κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε κατά τ’ ανωτέρω διαμορφώνονται για το έτος 2009 ως εξής:..........
Από 1.10.2009
Α. Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ 550,00 €
Β. Υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ 502,00 €
Γ. Υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 469,00 €
Δ. Υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ 454,00 €
Επίσης χορηγούμε επί των ανωτέρω χρηματικών ποσών:
α) από 1.10.2010 30,00 €,
β) από 1.10.2011 30,00 €,
γ) από 1.10.2012 30,00 €.
3. Δικαιούχοι υπάλληλοι των ανωτέρω διαφορών είναι αυτοί που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 61175/24.10.2003 και την υπ’ αριθμ. 2/16068/0022/28.6.2005 κοινή υπουργική απόφαση.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 50908/31.7.2002 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.10.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠP. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

1 σχόλιο:

  1. Δυστυχώς δε χωράει άλλα το πορτοφόλι μου,έχει παραφουσκώσει. Άντε τώρα μας βάλανε και σε άλλα έξοδα και πρέπει να αγοράσω ένα μεγαλύτερο. Πάντως θα ήθελα μια συμβουλή. Μήπως να πάρω πολύ μεγαλύτερο πορτοφόλι μήπως μας δόσουνε και άλλη αύξηση μέχρι τις εκλογές? Έτσι για να μην με πιάσουνε απροετοίμαστο...

    ΑπάντησηΔιαγραφή