Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

Για τα οδοιπορικά απο το Π.Σ. Ν.Καβάλας

Με αφορμή την ανάγνωση θέματος που αφορούσε τα οδοιπορικά των Γεωτεχνικών, σας στέλνουμε συνημμένα σχετική παρέμβαση του συλλόγου Γεωπόνων Ν.Καβάλας που αφορούσε αυτό και άλλα θέματα και είχε γίνει στις 10-1-2008.

Παρακαλούμε για την δημοσίευση της

Βασίλης Στοίδης

Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Γεωπόνων Ν.Καβάλας.

Θέμα : Άδικη μεταχείριση των γεωπόνων και λοιπών γεωτεχνικών από το κράτος

Με αφορμή τις νέες νομοθετικές εξελίξεις και βάση στις οποίες οι μηχανικοί με την υπ αριθμ. 2/52971/0022 ΚΥΑ Οικονομίας και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε αύξησαν την αποζημίωση για αυθημερόν μετακίνηση από 9,78 σε 70 ευρώ και οι υπομηχανικοί με την υπ αριθμ. 2/52970/0022 ΚΥΑ Οικονομίας και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε 56 ευρώ ήρθε στο φως για μια ακόμη φορά η επιλεκτικά ευνοϊκή συμπεριφορά του δημοσίου προς τους μηχανικούς και υπομηχανικούς σε σχέση με τους Γεωτεχνικούς.
Η αύξηση αυτή των οδοιπορικών που συνδέθηκε άμεσα με τη διοίκηση των Δημοσίων έργων θα... πρέπει να δούμε για ποίο λόγο αποδίδεται μόνο σε μηχανικούς και υπομηχανικούς.
Το παραπάνω γεγονός πρέπει να συσχετιστεί με το ότι έντεχνα έχει καλλιεργηθεί στον πολιτικό κόσμο αλλά και το κοινωνικό σύνολο η άποψη ότι τεχνικοί υπάλληλοι είναι οι μηχανικοί και όχι οι γεωτεχνικοί, παρότι τέτοια διάκριση είναι όλως αυθαίρετη και σε κάθε περίπτωση δεν βασίζεται στο νόμο.
Αντιθέτως, από το σύνολο της νομοθεσίας μας, προκύπτει ακριβώς το αντίθετο. Έτσι λ.χ. από νομοθετικά κείμενα όπως, στη συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων σε μελετητικές, εργοληπτικές, κατασκευαστικές, τεχνικές Επιχειρήσεις της χώρας του 2006, στο άρθρο 1, αναφέρεται:

«Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι, που αποτελούν το τεχνικό, οικονομικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των Μελετητικών - Εργοληπτικών και Κατασκευαστικών Τεχνικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας, των ακόλουθων ειδικοτήτων:
Α. Διπλωματούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου
αναγνωρισμένης Ανωτάτης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με επίσημη
αναγνωρισμένη ισοτιμία του διπλώματος σχολής εξωτερικού.
Β. Γεωλόγοι - Γεωπόνοι - Δασολόγοι (Γεωτεχνικοί) Π.Ε. και Πληροφορικής Π.Ε.
Γ. Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου
ανωτέρων σχολών τριετούς τουλάχιστον φοίτησης εσωτερικού ή εξωτερικού με
επίσημη αναγνωρισμένη ισοτιμία.
Δ. Εργοδηγοί - Σχεδιαστές και λοιποί Τεχνικοί………………………»

Αλλά και στην υπ αριθμ. 2/575/0022/3-3-1999 ( ΦΕΚ Β 178 ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα : Εκτός έδρας ημέρες υπαλλήλων Δ/νσης ελέγχου συντήρησης έργων , αναφέρει :«Εγκρίνουμε την κίνηση και παραμονή εκτός έδρας, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 1998, των μονίμων και των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικών υπαλλήλων (μηχ/κών, γεωπόνων, υπομηχανικών, εργοδηγών, οδηγών, χειριστών, βοηθών χειριστών, τεχνιτών και εργατών) που υπηρετούν στις Δ/νσεις Ελέγχου Συντήρησης Εργων (τέως3ης ΔΕΚΕ) των Περιφερειών, για εκτέλεση υπηρεσίας, με διανυκτέρευση ή αυθημερόν επιστροφή, ως εξής:………»
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθέτημα στην έννοια του τεχνικού υπαλλήλου, συγκαταλέγονται και τεχνίτες και εργάτες, πόσο μάλλον οι γεωτεχνικοί…
Επιπρόσθετα το άρθρο 6 του Ν 1418/84 που αναφέρεται στα δημόσια έργα ορίζει ότι:

«Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ανήκει στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα υπηρεσία ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ενεργεί ότι απαιτείται, για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων και ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια.»

και το άρθρο 28 παρ. 2 του ΠΔ 609/85 ορίζει ότι :

«2. Η Διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες για το έργο ή τμήματά του ή είδη εργασιών, τεχνικούς υπαλλήλους που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού. Δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας υπηρεσίας.»

Δηλαδή και γεωτεχνικούς για τα έργα που τους αναλογούν σαν ειδικούς επιστήμονες – τεχνικούς όπως π.χ. τα έργα πρασίνου.
Ίσως για το λόγο αυτό να εξηγείται η πρακτική πολλών ΟΤΑ α και β βαθμού που οι τεχνικές τους Υπηρεσίες δεν στελεχώνονται από γεωτεχνικούς, μειώνοντας αυθαίρετα το ποσοστό των άρθρων πρασίνου κάτω από το 10% των έργων, (που στην εκτέλεση αναθεωρείται προς τα πάνω) ώστε να μην απαιτείται γεωπόνος τεχνικός υπάλληλος στην επίβλεψη και γεωπόνος εργολήπτης από την άλλη μεριά.
Τις συνέπειες της ως άνω πρακτικής βλέπουμε καθημερινά σε κακόγουστους κακοσυντηρημένους και υδροβόρους χώρους πρασίνου, καθώς και στους άνεργους γεωπόνους και λοιπούς γεωτεχνικούς που θα μπορούσαν να εργαστούν και να προσφέρουν σαν εργολήπτες δημοσίων έργων.
Με τη πρακτική αυτή προσπαθούν να περιορίσουν και αν είναι δυνατόν να αποκλείσουν τους γεωτεχνικούς, από τη μελέτη και τη διοίκηση των Δημοσίων έργων. Παράδειγμα ένα Γεωπόνο Εγγείων Βελτιώσεων από τη μελέτη και διοίκηση αρδευτικών στραγγιστικών και λοιπών εγγειοβελτιωτικών έργων, παρότι είναι ο πλέον εξειδικευμένος υπάλληλος για τα παραπάνω έργα.
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως και από τη σύνταξη του μητρώου μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ, που για την κατηγορία 13: Μελέται Υδραυλικών έργων ( Εγγειοβελτιωτικών έργων , Φραγμάτων , Υδρεύσεων , Αποχετεύσεων ) δεν δέχεται πτυχία Γεωπόνων.
Το γεγονός αυτό αντικρούει άμεσα στο άρθρο 9 παρ 2 εδάφιο β του Π.Δ. 344/2000 που σαφώς αναφέρει:

«Η απασχόληση, με αμοιβή, γεωπόνου είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις μελετών και εκτέλεσης έργων :
α)…………
β. Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες, μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων αξιοποίησης γεωργικής γης ( αρδευτικών, αποστραγγιστικών, αντιδιαβρωτικών, αντιπλημμυρικών, αγροτικής οδοποιίας, υδροταμιευτήρων αρδευτικού νερού), καθώς και στην κατασκευή και λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των έργων αυτών.
γ)……………»

Η αντίφαση είναι ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ με συνέπεια ουσιαστικά να αποκλείονται ΠΑΡΑΝΟΜΑ οι γεωτεχνικοί από τη σύνταξη εγγειοβελτιωτικών έργων.
Η μόνη σύννομη λύση είναι να γίνει ξεχωριστή κατηγορία για εγγειοβελτιωτικά έργα όπου θα απαιτείται πτυχίο Γεωπόνου Εγγείων βελτιώσεων ή Γεωπόνου άλλης ειδικότητας με ενδεχόμενη συνυπογραφή μηχανικού όπου και όποτε απαιτείται.

Μια ακόμη σημαντική συνέπεια της πρακτικής αυτής είναι ότι οι ειδικοί λογαριασμοί που τροφοδοτούνται από κρατήσεις στα δημόσια έργα (6%0) που αποδίδονται άδικα και αυθαίρετα μόνο σε μηχανικούς και υπομηχανικούς ενώ ΠΡΕΠΕΙ να αποδίδονται σε ΟΛΟΥΣ τους τεχνικούς υπαλλήλους, όπως γεωπόνους και λοιπούς γεωτεχνικούς οι οποίοι συμμετέχουν εξίσου σε αυτά π.χ. στις τεχνικές υπηρεσίες Δήμων και των Νομαρχιών (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ.).
Επίσης και οι ειδικοί λογαριασμοί που τροφοδοτούνται από κρατήσεις στις δημόσιες επενδύσεις (7%o) θα πρέπει να αποδίδονται και στους γεωτεχνικούς γιατί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ 2 εδάφιο ε του Π.Δ. 344/2000 που σαφώς αναφέρει:

«Η απασχόληση με αμοιβή γεωπόνου, είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις μελετών και εκτέλεσης έργων :
α)……………
ε) στη σχεδίαση, ίδρυση, κατασκευή, επέκταση, μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμό και λειτουργία γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων βιομηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης και συντήρησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, ψυκτικών χώρων και χειρισμού αποβλήτων αυτών των έργων, καθώς και στην κατάρτιση, υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους αρμόδιους επιστήμονες, των αντοίστοιχων σχεδίων που αφορούν τη λειτουργικότητα των αναφερόμενων μονάδων και των εξοπλισμό αυτών.
στ) …………»

αποδεικνύοντας ότι οι γεωτεχνικοί είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο μέρους των δημοσίων επενδύσεων όπως και άλλοι τεχνικοί υπάλληλοι ( π.χ. μηχανικοί ) που απολαμβάνουν των ανωτέρω ειδικών λογαριασμών.

Συνεπώς η κατάφορα άνιση μεταχείριση μια ολόκληρης τάξης επιστημόνων και επαγγελματιών, δεν συνάδει με το πνεύμα ισονομίας που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει τη λειτουργία ενός ευνομούμενου, σύγχρονου και ευρωπαϊκού κράτους, που ενδιαφέρεται για την αποτελεσματικότητα των έργων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Ευελπιστούμε ότι όλοι οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου θα δραστηριοποιηθούν , ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες παρεμβάσεις μόνος του.
Ειδικότερα, η ΠΟΣΓ και το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ παρακαλούνται να συγκαλέσουν ειδική σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εκτεθούν όλες οι απόψεις και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Για το Δ.Σ.
Του Συλλόγου Γεωπόνων Ν.Καβάλας


Ο Πρόεδρος Χρυσανίδης Χ. Χαράλαμπος
Ο Γ.Γραμματέας Παπαδόπουλος Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου