Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

ΠΕΓΔΥ - Συνελεύσεις για Απεργία 8-10-2008

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση της ΠΕΓ Δ Υ με τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αλέξανδρο Κοντό, με πρωτοβουλία μας, όπως αποφασίσθηκε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο (2.10.08).
Η ΠΕΓ Δ Υ έθεσε για μια ακόμη φορά στον Υπουργό όλα τα χρονίζοντα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα του κλάδου μας και τα προβλήματα που ανακύπτουν για τη λειτουργία των υπηρεσιών και τα μέλη μας, και συγκεκριμένα:...

1. Επισήμανε στον Υπουργό την αδικαιολόγητη υπαναχώρησή του από θέσεις και δεσμεύσεις του, που είχαν συμφωνηθεί, όπως:
Η ΚΥ Α 324005/9.9.08 (ΦΕΚ 1886 Β'), για την αναδιάρθρωση και τις
αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, δεν δόθηκε στην ΠΕΓΔΥ για να εκφράσουμε τις απόψεις μας, ούτε συμμετείχε εκπρόσωπός μας στη σύνταξή της.
Η εξίσωση των οδοιπορικών και αποζημιώσεων για τους συμμετέχοντες στα προγράμματα του ΟΣΔΕ, με αυτές των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν προωθήθηκε. ~
Οι τροποποιήσεις των νόμων 346012006 και 347012006 δεν έγιναν όπως
συμφωνήσαμε.
Η τροπολογία για την επέκταση της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στις ΑΣΟ,
δεν συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο για την Κτηνοτροφία.
2. Επισήμανε στον Υπουργό ότι με τη παραπάνω ΚΥ Α 324005/9.9.08 θεσμοθετούνται:
Μεγαλύτερη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και αντικειμένων στις προβλεπόμενες
Ειδικές Υπηρεσίες, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού, για αποκέντρωση
αρμοδιοτήτων στις Ν.Α. και τις Περιφέρειες.
Πολυπληθές προσωπικό (350 υπαλλήλων), δηλαδή ένα νέο Υπουργείο μέσα στο ΥΠΑΑ Τ και μάλιστα χωρίς να καθορίζονται οι ειδικότητες. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη πρόθεση για αποδυνάμωση και απαξίωση των υπηρεσιών τόσο του Υπουργείου, όσο και των Ν.Α. και των Περιφερειών.
Ετήσια επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού 1.200.000 €, για τα ειδικά επιδόματα των προϊσταμένων των Ειδικών Υπηρεσιών, των προϊσταμένων Μονάδων τους και του προσωπικού, τη στιγμή που οι περισσότερες εργασίες θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τις υφιστάμενες υπηρεσίες και το προσωπικό τους στο ΥΠΑΑ Τ, στις Ν.Α. και στις Περιφέρειες.
3. Επισήμανε στον Υπουργό τη συνεχιζόμενη αποδιοργάνωση των υπηρεσιών γεωργίας και την αποστελέχωσή τους. Τονίσθηκε ιδιαίτερα η έλλειψη Οργανογράμματος και η έλλειψη προσδιορισμού αρμοδιοτήτων και αντικειμένων μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και ιδιαίτερα μεταξύ των Ν.Α. και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. Το πρόβλημα λειτουργίας των γεωργικών υπηρεσιών καθίσταται οξύτερο λόγω της επικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και των Οργανισμών του Υπουργείου. Ιδιαίτερα στις γεωργικές υπηρεσίες των Ν.Α. παρατηρείται μια συνεχής συρρίκνωση και αφαίρεση αντικειμένων. Πρόσφατα μάλιστα διακινείται σχέδιο ΚΥ Α, στο οποίο καταγράφεται μεταφορά των περισσοτέρων αρμοδιοτήτων των Ν.Α. στα ΤΟΚΑΑ.
4. Επισήμανε στον Υπουργό την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα να παραμείνουν οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι στις Ν.Α. και να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για καταβολή ίδιων οδοιπορικών και αποζημιώσεων σε όλους τους εμπλεκόμενους ελεγκτές. Η προβαλλόμενη δικαιολογία του Υπουργού ότι, από το 2009 και μετά οι Ν.Α. δεν προβλέπεται να συμμετέχουν στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να αλλάξει.
5. Επισήμανε στον Υπουργό:
./' Την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων για εκτός
έδρας μετακινήσεις τόσο στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ, όσο και για τις λοιπές
μετακινήσεις εξυπηρέτησης άλλων προγραμμάτων.
./' Την αναγκαιότητα αναπροσαρμογής της χιλιομετρικής αποζημίωσης, των εκτός
έδρας ημερήσιων αποζημιώσεων και των διανυκτερεύσεων.
./' Την αναγκαιότητα κατανομής πιστώσεων για αποζημιώσεις εκτός έδρας για την
παρακολούθηση των άλλων, εκτός ΟΣΔΕ, προγραμμάτων του ΥΠΑΑ Τ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η ΠΕΓ Δ Υ ανέπτυξε τα παραπάνω στον Υπουργό και τον έθεσε προ των ευθυνών
του για την αντιμετώπισή τους. Ο Υπουργός αναγνώρισε για μια ακόμη φ~ρά το δίκαιο των αιτημάτων μας και δικαιολόγησε την έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας το τελευταίο διάστημα, στο φορτισμένο κλίμα που δημιούργησαν οι ανακοινώσεις και τα Δελτίου Τύπου της ΠΕΓΔΥ και των άλλων γεωτεχνικών σωματείων. Δήλωσε όμως ότι αυτός επιθυμεί και επιδιώκει τη συνεργασία με τη ΠΕΓ Δ Υ, για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο μας. Μετά από διεξοδική και ουσιαστική συζήτηση επί όλων των θεμάτων, ο Υπουργός δήλωσε:
./' Για την έκδοση των εφαρμοστικών αποφάσεων που προβλέπονται στην ανωτέρω ΚΥΑ 324005/9.9.08, η ΠΕΓΔΥ να ορίσει εκπρόσωπό της, ο οποίος θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες στη σύνταξή τους, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ζητούμενη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και αντικειμένων στις Ν.Α. και τις Περιφέρειες.
./' Για την έκδοση των ΚΥ Α , που προβλέπονται στις τροποποιήσεις των νόμων 3460/06 και 3470/06, η ΠΕΓ Δ Υ να ορίσει εκπρόσωπό της, ο οποίος θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε νε επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή των προβλεπομένων αποφάσεων.
./' Για τη καταβολή των δεδουλευμένων έδωσε εντολή για άμεση κάλυψη των αποζημιώσεων του έτους 2007. Επίσης για την εξυπηρέτηση και των άλλων προγραμμάτων του Υπουργείου από τις Ν.Α., εκτός ΟΣΔΕ και του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, δήλωσε ότι σε συνεργασία μαζί μας θα ικανοποιηθεί η οικονομική υποστήριξη των προγραμμάτων.
./ Για την αναδιάρθρωση και την λειτουργία των υπηρεσιών γεωργίας (νέο Οργανόγραμμα), διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει διαμορφωμένη τελική πρόταση. Επίσης διευκρίνισε ότι ούτε απόφαση, ούτε πρόθεση υπάρχει για μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Ν.Α. στα ΤΟΚΑΑ.


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της ΠΕΓ Δ Υ συνεδρίασε αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον
Υπουργό και εκτίμησε ότι παρά τις καλές προθέσεις του Υπουργού, τα ουσιαστικά προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί. Συνεπώς η απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΓ Δ Υ, για απεργιακές κινητοποιήσεις, πρέπει να πραγματοποιηθεί. Η απόφαση για άμεση προετοιμασία και έναρξη κινητοποιήσεων, που λήφθηκε τόσο στη συνεδρίαση της 2.10.2008, όσο και σήμερα είναι κατά πλειοψηφία. Η παράταξη της ΔΑΚΕ διαχώρισε τη θέση της και δήλωσε ότι στη παρούσα συγκυρία και μάλιστα μετά τις σημερινές προτάσεις του Υπουργού, για συνεργασία στη σύνταξη των ΚΥ Α και Υ Α που αφορούν κλαδικά μας θέματα, δεν στηρίζει απεργιακές κινητοποιήσεις, παρά το ότι τα αιτήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα και είναι δίκαια.


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η ένταση των προβλημάτων και η συνεχιζόμενη απαξίωσή μας, θέτει και τις
παρατάξεις και τα μέλη μας προ των ευθυνών τους. Γιαυτό το Δ.Σ. σας καλεί να προχωρήσετε σε Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων της ΠΕΓ Δ Υ και μέχρι 20 Οκτωβρίου να έχουμε τις προτάσεις σας: να προχωρήσουμε ή όχι σε απεργιακές κινητοποιήσεις (απεργίες και όχι απεργία -αποχή), τη χρονική διάρκειά τους (24ωρες, 48ωρες, πολυήμερες, διαρκείας) και για το χρόνο έναρξής τους.
Το Δ.Σ. της ΠΕΓ Δ Υ κρίνει αναγκαίο και επιβεβλημένο να ενημερωθούν όλα τα
μέλη μας για τις δυσμενείς εξελίξεις στα αιτήματά μας και κυρίως για τα θεσμικά.
Η συνειδητή συμμετοχή και στήριξη των κινητοποιήσεων είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιτυχία τους.


Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

2 σχόλια:

  1. Αφού μας ζαλίσανε για τις καλές προθέσεις!!!! του Υπουργού τώρα ζητάνε συνελεύσεις για μια απεργία που δεν πιστεύουν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. γιατι δεν τα γραφετε με μπιο μικρη γραμματοσειρα; δυσκολευει πολύ την αναγνωση το τόσο μεγάλο μέγεθος

    ΑπάντησηΔιαγραφή