Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

Ο Καποδίστριας ΙΙ και τα ΣΔΙΤ φέρνουν τις απολύσεις μας.Ξέρετε τίποτα για τον Καποδίστρια ΙΙ; έχετε ακούσει ποτέ για τα ΣΔΙΤ; μήπως πέρασε τίποτα από το αυτί σας για την κατάργηση αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας σας;
Να είστε σίγουροι δεν θα μας αφήσουν ούτε να "τεμπελιάζουμε" ούτε και να πληρωνόμαστε.
Ψηφίστηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τις απολύσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων και τις Μετατάξεις των υπολοίπων σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων υπηρεσιών και κατάργησής τους....

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' ΑΡIΘΜ.117
Καθορισμός της διαδικασίας και των ειδικότερων όρων μετάταξης των προς απόλυση υπαλλήλων λόγω κατάργησης θέσεων.
1 Διαδικασία μετάταξης
1. Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων η υπηρεσία εκδίδει ανακοίνωση με την οποία ορίζονται οι θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο που καταργούνται. Όταν καταργούνται ορισμένες θέσεις μιας υπηρεσίας καλούνται οι υπάλληλοι να δηλώσουν εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία μετάταξης σε άλλη υπηρεσία. Εάν οι σχετικές δηλώσεις είναι λιγότερες από τον αριθμό των καταργούμενων θέσεων το υπηρεσιακό συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του τους προς απόλυση υπαλλήλους, λαμβάνοντας υπόψη τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων προηγουμένων εκείνων με τα λιγότερα ουσιαστικά προσόντα.
2. Οι προς απόλυση υπάλληλοι λόγω κατάργησης θέσης ή κατάργησης θέσης μετά από συγχώνευση κλάδων ή υπηρεσιών, δικαιούνται με αίτησή τους να μεταταγούν σε κενή οργανική θέση του αυτού ή παρεμφερούς κλάδου άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.
3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη υπάλληλοι υποβάλλουν στην υπηρεσία τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης ανακοίνωσης της υπηρεσίας, αίτηση με την οποία δηλώνουν το Νομό σε υπηρεσίες του οποίου επιθυμούν να μεταταγούν, Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα των οικείων υπηρεσιών, συντασσομένου σχετικού πρακτικού.
Ονομαστικός κατάλογος των αιτούντων τη μετάταξη υπαλλήλων, στον οποίο εμφαίνεται η κατηγορία, ο κλάδος στον οποίον ανήκουν, οι τίτλοι σπουδών, τα έτη υπηρεσίας καθώς και ο Νομός σε υπηρεσία του οποίου επιθυμούν να μεταταγούν, υποβάλλεται από την υπηρεσία του υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης(Γ.Γ.Δ.Δ & Η.Δ.) του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία μεριμνά για τη Γνωστοποίηση των κενών θέσεων κατά Νομό, φορέα, κατηγορία και κλάδο στην υπηρεσία των προς μετάταξη υπαλλήλων. Με βάση τις κενές θέσεις που γνωστοποιήθηκαν, η υπηρεσία καλεί τους ενδιαφερόμενους εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση των κενών θέσεων, να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα περιλάβουν μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις φορέων στους οποίους επιθυμούν να μεταταγούν.
4. Για την αξιολόγηση των δηλώσεων προτίμησης και την κατανομή των προς μετάταξη υπαλλήλων η ΓΓ.Δ.Δ. & Η.Δ συνιστά επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τα εξής μέλη,
α. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώ¬
πινου Δυναμικού της ΓΓ.Δ.Δ. & Η.Δ του γΠ.ΕΣ.
β. τον Προϊστάμενο του τμήματος Μεταβολών της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓ.Δ.Δ. & Η.Δ του γΠ.ΕΣ.
γ. έναν (1) υπάλληλο με βαθμό Α' της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓ.Δ.Δ. & Η.Δ του γπ.ΕΣ.
δ. έναν (1) εκπρόσωπο του υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. του οποίου θέσεις καταργούνται, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό και προκειμένου για Ν.ηΔ.Δ. από το μονομελές όργανο διοίκησης.
ε. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Υπουργείου ή του Ν.n.Δ.Δ. του οποίου θέσεις καταργούνται, που ορίζεται από το Δ.Σ. της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της υπηρεσίας.
Όλα τα μέλη ορίζονται με τα αναπληρωματικά τους. Χρέη γραμματέως εκτελεί υπάλληλος με Α' βαθμό
της ΓΓ.Δ.Δ. & Η.Δ. του γπ.ΕΣ.
5. Η ανωτέρω επιτροπή κατανέμει τους προς μετάταξη υπαλλήλους στις κενές οργανικές θέσεις των υπηρεσιών υποδοχής, κατά τη δήλωση προτίμησής τους. Σε περίπτωση σύμπτωσης περισσοτέρων δηλώσεων προτίμησης για την ίδια θέση, για την κατανομή των υπαλλήλων λαμβάνονται υπ όψη, κατά σειρά, τα εξής κριτήρια,
α) η οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένων των εγγάμων με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και των εγγάμων έναντι των αγάμων.
β) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, προηγουμένων εκείνων με το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας.
γ) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης των πέντε τελευταίων ετών, προηγουμένων εκείνων με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας.
6. Ο πίνακας κατανομής των προς μετάταξη υπαλλήλων αποστέλλεται από την Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ στις υπηρεσίες υποδοχής προκειμένου να καταρτίσουν τις σχετικές αποφάσεις και να μεριμνήσουν για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης, με τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 2
υπηρεσιακή κατάσταση μετατασσομένων
1. Η μετάταξη γίνεται σε θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας για την οποία ο μετατασσόμενος κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που αυτός κατέχει κατά το χρόνο της μετάταξης.
2. Ο χρόνος που διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται ότι διανύθηκε στην υπηρεσία υποδοχής για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου.
Το χρονικό διάστημα της άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος ή Διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 85 και της παρ. 5 του άρθρου86 του γκ.
3. Σε περίπτωση που εκκρεμεί κατά του μετατασσομένου πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου, αρμόδιο είναι το συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπαγόταν οργανικά ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος, εφόσον το παράπτωμα σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή.

Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
Λευκάδα, 4 Αυγούστου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛIΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

3 σχόλια:

 1. Πήγαν και βρήκαν τον ΠΑΠΟΥΛΙΑ στην ΛΕΥΚΑΔΑ για να το υπογράψει και εμείς δεν έχουμε μάθει τίποτα.
  Μήπως πήρε κανένα γεωπονικό επίδομα το ΠΡΟΕΔΡΙΟ των Δ.Σ. μας και εμάς μας έχουν στο δούλεμα κανονικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η διάταξη αυτή είναι αντιγραφή στην ουσία από τον υπαλληλικό κώδικα (άρθρο 154 του Ν.3528, ΦΕΚ 26Α του 2007)
  Άρα δεν είναι κάτι καινούργιο.
  Επίσης δεν καταλαβαίνω την αγωνία. Αν καταργηθεί η θέση σου και δεν δεχτείς μετάταξη, τότε τι ακριβώς περιμένεις να γίνει;
  Τέλος πάντων, η διάταξη αυτή είναι πραγματικά επικίνδυνη, απόδειξη το ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι απολυμένους δημοσίους υπαλλήλους...

  Συγνώμη για το ειρωνικό ύφος της τελευταίας πρότασης αλλά για να πετύχει η προσπάθεια που γίνεται μέσα από αυτή σελίδα χρειάζεται νηφαλιότητα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητέ Σχολιαστή ευχαριστώ που μπήκες στον κόπο να γράψεις την γνώμη σου. Αυτό φιλοδοξούμε να κάνουν όσοι χρησιμοποιούν αυτήν την ιστοσελίδα.

  Για την ουσία της υπόθεσης έχω να σου απαντήσω το εξής, η προετοιμασία εφαρμογής του νόμου με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος δεν με κάνει πιο ήρεμο από πριν. Ίσα ίσα αισθάνομαι οτι η προετοιμασία για την εφαρμογή του νόμου φτάνει στην τελική ευθεία.

  Όσοι κατοικούμε στην επαρχεία και βλέπουμε το μπάχαλο του Υπουργείου μας, στον τρόπο λειτουργίας του, δεν αισθανόμαστε άνετα με το Προεδρικό αυτό Διάταγμα.

  Χρησιμοποιούν την Διοικητική δομή σύμφωνα με τα συμφέροντα τους και όχι σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας.
  ΤοΚΑΑ με συναδέλφους που κάθονται, Νομαρχίες που διώχνονται απο τους ελέγχους ΟΠΕΚΕΠΕ και αναγκάζονται και αυτοι να μην δουλεύουν, ενώ στην θέση τους προσλαμβάνονται έκτακτοι.
  Θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τις αρμοδιότητες μας και να επιβάλουν την κοματική τους μαφία στον σβέρκο μας.
  Έχουν πλημμυρίσει τον Δημόσιο τομέα και τους οργανισμούς του, με μια στρατιά από Μάνατζερ, προέδρους και Συμβούλους. Όσοι δηλώνουν Μάνατζερ , Σύμβουλοι ή Στελέχη έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να δουλεύουν στο Δημόσιο παρά στον Ιδιωτικό τομέα.

  Η εφαρμογή του Καποδίστρια ΙΙ μαζί με τα ΣΔΙΤ και την εισαγωγή Μάνατζερ σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας διοίκησης ,σημαίνει απολύσεις και αυτό ετοιμάζουν με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή