Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Τέλος οι Νομαρχίες, δίνουν τα αντικείμενα στα ΤοΚΑΑ

ΘΕΜΑ: «Διάρθρωση και εξειδίκευση αρμοδιοτήτων Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤοΚΑΑ)»


Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255Α/17.10.2005)
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’)
3. Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Νόμου. ………/2008 (ΦΕΚ …..Α/ ……/…./…..) «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις»
4. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013»
5. Την απόφαση Ε(2007) 6015/29-11-2007 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.
6. Την απόφαση Ε(2007)6402/11-12-2007 περί έγκρισης επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας στην Ελλάδα για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.
7. Το ν. 51/1975, άρθρο 2§4 (ΦΕΚ 125Α/26-06-1975) περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, όπως αντικαταστάθηκε με τον νόμο 2085/1992, άρθρο 21§6 (ΦΕΚ 170Α/ 20-10-1992) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης κ.α. διατάξεις».
8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ...

Άρθρο 1

Διάρθρωση των ΤοΚΑΑ
Ένα έκαστο ΤοΚΑΑ που υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3399/2005, λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος (άρθρο 1§1α ν. 3399/2005), το οποίο διοικητικά ανήκει στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ και συγκροτείται από τα εξής

Γραφεία:
α) Γραφείο παροχής Υπηρεσιών Αγροτικού Προσανατολισμού
β) Γραφείο Φυτικής Παραγωγής
γ) Γραφείο Ζωικής Παραγωγής
δ) Γραφείο Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών
ε) Γραφείο Κτηνιατρικής
στ) Γραφείο Αλιείας
η) Γραφείο Γραμματείας - Διοικητικού - Οικονομικού

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες των ΤοΚΑΑ
Οι αρμοδιότητες των ΤοΚΑΑ ανάγονται στα πιο κάτω θέματα τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων αυτών ως ακολούθως:

1. Γραφείο παροχής υπηρεσιών Αγροτικού Προσανατολισμού

1.1. Υποστήριξη του έργου των Δ/νσεων της Γενικής Δ/νσης Γεωργικών Εφαρμογών & Έρευνας του Υπ.Α.Α.Τ (Γεωργικών Εφαρμογών, Έρευνας, Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος, Αγροτικού Συνεργατισμού & Ομαδικών Δραστηριοτήτων, Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας), όπως αυτό προκύπτει από τον Οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας (ΠΔ 402, 187/Α/26-8-1988 όπως κάθε φορά ισχύει), στα όρια του νομού αρμοδιότητας τους.
1.2. Υποδοχή αιτημάτων ή ερωτημάτων Αγροτικού Προσανατολισμού του αγροτικού πληθυσμού και αντιμετώπιση ή προώθηση τους στις καθ’ ύλη αρμόδιες για την επίλυσή τους ενδοϋπηρεσιακές ή τοπικές ή κεντρικές ή αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ ή και σε λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς.
1.3. Ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τους επιδιωκόμενους στόχους της ασκούμενης Αγροτικής Πολιτικής και την εφαρμογή της.
1.4. Παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών, προς τους ενδιαφερόμενους, σε θέματα υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπ.Α.Α.Τ και ειδικότερα στα ακόλουθα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013 (ΠΑΑ):
1.4.1. Μέτρο 111: «Επαγγελματική κατάρτιση & ενημέρωση»
1.4.2. Μέτρο 113: «Πρόωρη Συνταξιοδότηση»
1.4.3. Μέτρο 114: «Χρήση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών»
1.4.4. Μέτρο 121Β: «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την αγορά εξοπλισμού, υλικού, λογισμικού πληροφορικής & επικοινωνιών».
1.4.5. Μέτρο 123Α : «Προστιθέμενη αξία γεωργικών προϊόντων»
1.4.6. Μέτρο 211: «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών»
1.4.7. Μέτρο 212: «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα εκτός ορεινών περιοχών»
1.4.8. Μέτρο 311: «Διαφοροποίηση», του άξονα 3 του ΠΑΑ
1.4.9. Μέτρο 312: «Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων» , του άξονα 3 του ΠΑΑ
1.4.10. Μέτρο 313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» , του άξονα 3 του ΠΑΑ
1.4.11. Μέτρο 411: «Ανταγωνιστικότητα», σε περιοχές Leader
1.4.12. Μέτρο 413: «Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση», σε περιοχές Leader
1.5. Συλλογή στοιχείων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Γενικής Δ/νσης Γεωργικών Εφαρμογών & Έρευνας για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον Αγροτικό Τομέα του Νομού και διατύπωση προτάσεων, για τη χάραξη Αγροτικής Πολιτικής.
1.6. Ενημέρωση για τις διαδικασίες και καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων σχετικά με επενδυτικά σχέδια στον αγροτικό τομέα, του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α/23-12-04. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά), σε συνεργασία με τα λοιπά συναρμόδια γραφεία του ΤοΚΑΑ.
1.7. Ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού και μέριμνα σχετικά με θέματα διατήρησης και βελτίωσης των εδαφικών και υδάτινων πόρων, οικολογικής προστασίας, βελτίωσης και αποκατάστασης του αγροτικού περιβάλλοντος, διατήρησης και προστασίας των βιογενετικών αποθεμάτων καθώς και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος (φιλο-περιβαλλοντικές πρακτικές, κ.λπ.).
1.8. Η εισήγηση, προς την Γεν. Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών & Έρευνας, μέτρων που στοχεύουν στην αειφορική χρήση γεωργικής γης, στη διάδοση επιστημονικών γνώσεων και καινοτόμων πρακτικών στα άτομα που ασχολούνται στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού.
1.9. Στα ΤοΚΑΑ των νομών Αρκαδίας, Ζακύνθου, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Μαγνησίας, δίδονται αρμοδιότητες Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (RICA) για την τεχνική βοήθεια των αγροτών αναφορικά με τις νέες μεθόδους διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την καθοδήγηση των αγροτών σε θέματα κόστους παραγωγής και ανταγωνιστικότητας, την παροχή συμβουλών οικονομοτεχνικού χαρακτήρα σε θέματα αγοράς και μίσθωσης αγροτικών γαιών. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μπορούν να δοθούν αρμοδιότητες RICA και σε άλλα ΤοΚΑΑ πέραν των ανωτέρω.
1.10. Παρακολούθηση του έργου που παρέχουν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι «Γεωργικοί Σύμβουλοι».
1.11. Συλλογή στοιχείων για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο ΤοΚΑΑ και διατύπωση προτάσεων Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπ.Α.Α.Τ, για τη λήψη μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αγρότες.

2. Γραφείο Φυτικής Παραγωγής

2.1. Υποστήριξη του έργου των Κεντρικών Υπηρεσιακών Μονάδων του Υπ.Α.Α.Τ που χειρίζονται θέματα Φυτικής Παραγωγής (Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής, κ.λπ.), σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας (ΠΔ 402, 187/Α/26-8-1988 όπως κάθε φορά ισχύει), στα όρια του νομού αρμοδιότητας τους.
2.2. Συλλογή στοιχείων για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον Αγροτικό Τομέα (φυτικής κατεύθυνσης) του Νομού και διατύπωση προτάσεων αρμοδίως, για τη χάραξη Αγροτικής Πολιτικής.
2.3. Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τις τιμές παραγωγού, τις λιανικές και χονδρικές τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων φυτικής παραγωγής, τη μεταποίηση, την ανθρώπινη κατανάλωση, τις λοιπές χρήσεις και τις απώλειες παραγωγής στην περιοχή αρμοδιότητας τους.
2.4. Ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την προστασία, τη θρέψη, τη λίπανση και την άρδευση των καλλιεργειών, με σκοπό την ορθολογική λίπανση και άρδευση αυτών, τη διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών, την εξασφάλιση υδατικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος καθώς επίσης και τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης.
2.5. Παροχή τεχνολογικής και τεχνικής βοήθειας προς τον αγροτικό πληθυσμό για τη καλύτερη οργάνωση των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων.
2.6. Συνεργασία με τα Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών & Ανάλυσης Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.), τα Περιφερειακά Κέντρα Ποιοτικού Ελέγχου & Φυτοπροστασίας, τα Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ) καθώς επίσης και κάθε άλλο αρμόδιο Φορέα ή Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ και ενημέρωση παραγωγών ή συνεταιριστικών οργανώσεων στα θέματα αρμοδιότητάς τους.
2.7. Υποστήριξη των αγροτών στη διάθεση της παραγωγής τους μέσω της συνεχούς πληροφόρησης για την εγχώρια και διεθνή ζήτηση.
2.8. Παροχή πληροφόρησης προς τον αγροτικό πληθυσμό για την παραγωγή πιστοποιημένων φυτικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λπ.), την διαδικασία πιστοποίησης τους καθώς επίσης και καταγραφή των προϊόντων αυτών, στην περιοχή ευθύνης τους.
2.9. Παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τον αγροτικό πληθυσμό, σε θέματα και διαδικασίες για τα εφαρμοζόμενα αναπτυξιακά προγράμματα αρμοδιότητας του Υπ.Α.Α.Τ, σχετικά με τη φυτική παραγωγή, και ειδικότερα στα ακόλουθα μέτρα και δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013:
2.9.1. Μέτρο 112 : «Εγκατάσταση νέων γεωργών» που επιθυμούν να δημιουργήσουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυτικής κατεύθυνσης.
2.9.2. Μέτρο 121Α: «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (φυτικής κατεύθυνσης)
2.9.3. Μέτρο 126: «Αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού που ζημιώθηκε από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης (ζημιές σε φυτικό και πάγιο κεφάλαιο)»
2.9.4. Μέτρο 132: «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων», όσον αφορά την βιολογική παραγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης και στην παραγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης μέσω Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Agro 2)
2.9.5. Μέτρο 133: «Δραστηριότητες ενημέρωσης & προώθησης», προϊόντων φυτικής παραγωγής
2.9.6. Μέτρο 214 «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» ειδικά για τις δράσεις: 1.1 Βιολογική Γεωργία, 2.3 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή μη εδώδιμων ειδών, 3.2 Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση.

3. Γραφείο Ζωικής Παραγωγής

3.1. Υποστήριξη του έργου των Κεντρικών Υπηρεσιακών Μονάδων του Υπ.Α.Α.Τ που χειρίζονται θέματα Ζωικής Παραγωγής (Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής, κ.λπ.), όπως αυτό προκύπτει από τον Οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας (ΠΔ 402, 187/Α/26-8-1988 όπως κάθε φορά ισχύει), στα όρια του νομού αρμοδιότητας τους.
3.2. Συλλογή στοιχείων για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον Αγροτικό Τομέα (ζωικής κατεύθυνσης) του Νομού και διατύπωση προτάσεων αρμοδίως, για τη χάραξη Αγροτικής Πολιτικής.
3.3. Υποβοήθηση των κτηνοτρόφων σε θέματα και διαδικασίες που αφορούν την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ.
3.4. Συνεργασία με, το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων της περιοχής καθώς επίσης και κάθε άλλο αρμόδιο Φορέα ή Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ και ενημέρωση κτηνοτρόφων, συνεταιριστικών οργανώσεων και επιχειρήσεων του τομέα ζωικής παραγωγής και μεταποίησης ζωικών προϊόντων σε θέματα αρμοδιότητάς του.
3.5. Ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για χρήση νέων βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων και για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ζωικής κατεύθυνσης.
3.6. Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τις τιμές παραγωγού, τις λιανικές και χονδρικές τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων ζωικής παραγωγής, τη μεταποίηση, την ανθρώπινη κατανάλωση, τις λοιπές χρήσεις και τις απώλειες παραγωγής στην περιοχή αρμοδιότητας τους.
3.7. Υποστήριξη των κτηνοτρόφων στη διάθεση της παραγωγής τους μέσω της συνεχούς πληροφόρησης για τη διεθνή και την εγχώρια ζήτηση ζωικών προϊόντων.
3.8. Παροχή πληροφόρησης προς τον αγροτικό πληθυσμό για την παραγωγή πιστοποιημένων ζωικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λπ.), την διαδικασία πιστοποίησης τους καθώς επίσης και καταγραφή των προϊόντων αυτών στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.
3.9. Παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τον αγροτικό πληθυσμό, σε θέματα και διαδικασίες για τα εφαρμοζόμενα αναπτυξιακά προγράμματα αρμοδιότητας του Υπ.Α.Α.Τ, σχετικά με τη ζωική παραγωγή, και ειδικότερα στα ακόλουθα μέτρα και δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013:
3.9.1. Μέτρο 112: «Εγκατάσταση νέων γεωργών» που επιθυμούν να δημιουργήσουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζωικής κατεύθυνσης.
3.9.2. Μέτρο 121Α: «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (ζωικής κατεύθυνσης)
3.9.3. Μέτρο 126: «Αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού που ζημιώθηκε από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης (ζημιές σε ζωικό και πάγιο κεφάλαιο)»
3.9.4. Μέτρο 132: «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων», όσον αφορά την βιολογική παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης και το σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος.
3.9.5. Μέτρο 133: «Δραστηριότητες ενημέρωσης & προώθησης» προϊόντων ζωικής παραγωγής.
3.9.6. Μέτρο 214 «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» ειδικά για τις δράσεις: 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία», 1.3 «Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας», 3.1 «Διατήρηση των απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων».

4. Γραφείο Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών

4.1. Υποστήριξη του έργου των Δ/νσεων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος, του Υπ.Α.Α.Τ όπως αυτό προκύπτει από τον Οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας (ΠΔ 402, 187/Α/26-8-1988 όπως κάθε φορά ισχύει), στα όρια του νομού αρμοδιότητας τους.
4.2. Ενημέρωση και καθοδήγηση των ενδιαφερομένων ώστε να ενταχθούν σε εθνικά προγράμματα που αφορούν τα δασικά συστήματα.
4.3. Συλλογή στοιχείων για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον δασικό τομέα του Νομού και διατύπωση προτάσεων αρμοδίως, για τη χάραξη Δασικής Πολιτικής.
4.4. Παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τον αγροτικό πληθυσμό, σε θέματα και διαδικασίες για τα εφαρμοζόμενα αναπτυξιακά προγράμματα αρμοδιότητας του Υπ.Α.Α.Τ, σχετικά με τα δάση και τα δασικά συστήματα και ειδικότερα στα ακόλουθα μέτρα και δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013:
4.4.1. Μέτρο 122: «Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών»
4.4.2. Μέτρο 123Β: «Προστιθέμενη αξία των δασοκομικών προϊόντων»
4.4.3. Μέτρο 221: «Πρώτη δάσωση γεωργικής γης»
4.4.4. Μέτρο 223: «Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης»
4.4.5. Μέτρο 224: «Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)»

5. Γραφείο Κτηνιατρικής

5.1. Παροχή κάθε συνδρομής στο έργο των Δ/νσεων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α.Τ, όπως αυτό προκύπτει από τον Οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας (ΠΔ 402, 187/Α/26-8-1988, όπως κάθε φορά ισχύει), στα όρια του νομού αρμοδιότητας τους.
5.2. Την παροχή κάθε συνδρομής προς τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
5.3. Ενημέρωση κτηνοτρόφων ή κτηνοτροφικών συνεταιριστικών οργανώσεών τους σε θέματα σχετικά με την υγεία και την κτηνιατρική προστασία των παραγωγικών ζώων καθώς και την προληπτική κτηνιατρική πρακτική.
5.4. Συλλογή στοιχείων, αρμοδιότητας της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής, για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του νομού και διατύπωση προτάσεων αρμοδίως, για τη χάραξη Κτηνιατρικής Πολιτικής, σε σχέση με λοιμώδη, παρασιτικά και διάφορα άλλα νοσήματα που επηρεάζουν την ποιότητα των ζωοκομικών προϊόντων και το κόστος παραγωγής τους.
5.5. Ενημέρωση των εκτροφέων παραγωγικών ζώων σχετικά με την υγειονομική πιστοποίηση υψηλής στάθμης υγείας.
5.6. Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σε ειδικά θέματα κτηνιατρικού περιεχομένου των μέτρων που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013 και από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α/23-12-04, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά).

6. Γραφείο Αλιείας

6.1. Παροχή κάθε συνδρομής στο έργο των Δ/νσεων της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του Υπ.Α.Α.Τ, όπως αυτό προκύπτει από τον Οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας (ΠΔ 402, 187/Α/26-8-1988 όπως κάθε φορά ισχύει), στα όρια του νομού αρμοδιότητας τους.
6.2. Συλλογή στοιχείων, αρμοδιότητας της Γεν. Δ/νσης Αλιείας, για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του νομού και διατύπωση προτάσεων αρμοδίως, για τη χάραξη Αλιευτικής Πολιτικής.
6.3. Ενημέρωση αλιέων, μεταποιητών αλιευτικών προϊόντων, υδατοκαλλιεργητών ή συνεταιριστικών οργανώσεών τους σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.
6.4. Ενημέρωση αλιέων, μεταποιητών, υδατοκαλλιεργητών ή συνεταιριστικών οργανώσεών τους σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων, αρμοδιότητας του Υπ.Α.Α.Τ και συγκεκριμένα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ.).
6.5. Ενημέρωση για τις διαδικασίες και καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων σχετικά με επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας, του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α/23-12-04. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά).
6.6. Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τις λιανικές και χονδρικές τιμές πώλησης των αλιευτικών προϊόντων, τη μεταποίηση, την ανθρώπινη κατανάλωση, τις λοιπές χρήσεις και τις απώλειες του τομέα Αλιείας στην περιοχή αρμοδιότητας τους.

7. Γραφείο Γραμματείας - Διοικητικού - Οικονομικού

7.1. Η εξυπηρέτηση του ΤοΚΑΑ στα γενικού χαρακτήρα Διοικητικά θέματα (αλληλογραφία, δακτυλογράφηση, διεκπεραίωση εγγράφων, κ.λπ.).
7.2. Ο χειρισμός των θεμάτων της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των ΤοΚΑΑ.
7.3. Η οικονομική εξυπηρέτηση των ΤοΚΑΑ
Άρθρο 3

Γενικές Διατάξεις
Τα ΤοΚΑΑ επίσης παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στο έργο των Οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Άρθρο 4
Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τον καθορισμό της εφαρμογής της παρούσας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου