Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008

Ούτε μία παραβίαση της πολλαπλής συμμόρφωσης στην Ελλάδα!!


Η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), η οποία άρχισε να ισχύει το 2005, χαρακτηρίζεται από την καταβολή σε κάθε δικαιούχο μιας ενιαίας ενίσχυσης ανεξάρτητης από την παραγωγή («αποδέσμευση»). Ωστόσο, και αυτό συνιστά βασικό στοιχείο της νέας ΚΓΠ, οι καταβαλλόμενες ενισχύσεις μπορούν να μειωθούν εάν οι δικαιούχοι δεν τηρήσουν ορισμένους κανόνες .... οι οποίοι ισχύουν ήδη όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών και τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων, ή εάν δεν ικανοποιήσουν την πρόσφατα θεσμοθετηθείσα απαίτηση της διατήρησης της γεωργικής γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.
Συνεπώς, η καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στο ακέραιο πραγματοποιείται πλέον υπό όρους και, από το 2007, σε αυτή την πολιτική της πολλαπλής συμμόρφωσης περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις που καταβάλλονται κατ' εφαρμογή ορισμένων μέτρων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.
Το 2008, το Ελεγκτικό Συνέδριο διενήργησε έλεγχο με αντικείμενο την πολιτική της πολλαπλής συμμόρφωσης σε επίπεδο Επιτροπής και σε επτά κράτη μέλη αντιπροσωπευτικά της πολυμορφίας της γεωργικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.
Στην έκθεση που μόλις ενέκρινε το Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι αυτής της πολιτικής δεν έχουν καθοριστεί κατά τρόπο συγκεκριμένο, μετρήσιμο, συναφή και ρεαλιστικό και ότι, σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, πολλές υποχρεώσεις παραμένουν τυπικές παρουσιάζοντας, κατά συνέπεια, ελάχιστες πιθανότητες να επιφέρουν τις αναμενόμενες αλλαγές, είτε αυτές είναι η μείωση του όγκου των ενισχύσεων είτε η μεταβολή των γεωργικών πρακτικών.
Ειδικότερα, το Συνέδριο διαπιστώνει ότι:

- τα κράτη μέλη δεν μετέτρεψαν όλα τα πρότυπα της πολλαπλής συμμόρφωσης σε υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης•

- ο έλεγχος της τήρησης αυτών των υποχρεώσεων είναι ελλιπής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανύπαρκτος. Ένας από τους λόγους αυτής της κατάστασης είναι ότι αυτοί οι έλεγχοι διενεργούνται κυρίως κατά τους θερινούς μήνες και ότι σημαντικός αριθμός υποχρεώσεων δεν μπορεί να υποβληθεί σε ουσιαστικό έλεγχο, δεδομένου ότι αυτές αφορούν γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζονται άλλες εποχές του έτους•

- η ασήμαντη μείωση των άμεσων ενισχύσεων η οποία παρατηρείται μέχρι σήμερα οφείλεται τόσο στις αδυναμίες του ελέγχου, όσο και σε ένα ανεπαρκές σύστημα επιβολής κυρώσεων. Για παράδειγμα, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι από τους 11 633 ελέγχους στο πλαίσιο της οδηγίας για τα άγρια πτηνά και τους 14 896 στο πλαίσιο αυτής για τους οικοτόπους, οι οποίοι διενεργήθηκαν για δύο έτη σε τέσσερα κράτη μέλη (δεν είμαστε μόνοι), δεν είχε εντοπιστεί ούτε μία παραβίαση της πολλαπλής συμμόρφωσης•

- η καθιέρωση της πολλαπλής συμμόρφωσης έχει αποδυναμώσει βασικά στοιχεία του συστήματος ελέγχου και επιβολής κυρώσεων που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η διάκριση μεταξύ της πολλαπλής συμμόρφωσης και των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων δεν είναι πάντοτε σαφής•

- τα δεδομένα που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή δεν είναι αξιόπιστα και υπερεκτιμούν τόσο τα ποσοστά ελέγχου των γεωργών, όσο και τα ποσοστά συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανόνες. Το σύστημα που εφαρμόζει η Επιτροπή για την παρακολούθηση αυτών των δεδομένων είναι ελλιπές και πλήττεται κυρίως από την απουσία δεικτών απόδοσης και βασικών επιπέδων.
Συνολικά, το Συνέδριο θεωρεί ότι η πολλαπλή συμμόρφωση συνιστά ουσιώδες στοιχείο της ΚΓΠ, καταλήγει ωστόσο στο συμπέρασμα ότι, έτσι όπως τη διαχειρίζεται επί του παρόντος η Επιτροπή και την εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, δεν είναι αποτελεσματική.
Εάν οι δημόσιες αρχές επιθυμούν η πολλαπλή συμμόρφωση να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της, οφείλουν να καθορίσουν συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι να μπορούν να μετατραπούν σε υποχρεώσεις ελέγξιμες σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Το Συνέδριο συνιστά, επομένως, την απλοποίηση, αποσαφήνιση και ιεράρχηση των ισχυόντων κανόνων.Ενημερωτικό σημείωμα Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συναδρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου