Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

Πως να υπολογίσετε την σύνταξή σας, απο την ΠΟΣΓ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΟΣΕΥΓ)
Τηλ.:210-5234189, 210-2124041
FΑΧ: 210-5232240

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει δεχθεί και συνεχίζει να δέχεται καθημερινά πολλά ερωτήματα γραπτά, τηλεφωνικά, αλλά και προφορικά, που έχει δεχθεί ο Πρόεδρος τής Ομοσπονδίας Θανάσης Παπαγεωργίου σε περιοδείες του σε πολλούς Νομούς της Χώρας για τα εξής θέματα:
1. Για τις προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στο Δημόσιο.
2. Για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
3. Για τις Συντάξεις στο Δημόσιο
4. Για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) Πρώην Ταμείο Αρωγής.
5. Για το Μετοχικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων (Μ.Τ.Δ.Υ.)
6. Για τη Διαδοχική Ασφάλιση στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τα έξι αυτά μεγάλα θέματα που αφορούν όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου δεν είναι... εύκολο να απαντηθούν.
Κάθε θέμα από τα παραπάνω θέλει πολύ δουλειά για να ετοιμασθεί καθώς και χρόνο.
Τα παραπάνω έξι θέματα ανέλαβε να ετοιμάσει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θανάσης Παπαγεωργίου που ασχολείται πολλά χρόνια με τα Ασφαλιστικά — Συνταξιοδοτικά — Επικουρικά Ταμεία

Α. ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ ΕΩΣ 31-12-1992.

1. Πριν το Νόμο 2084/740-1992 για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που ήταν μόνιμοι και είχαν ως συνταξιοδοτικό καθεστώς το Δημόσιο, η σύνταξή τους για όλους υπολογιζόταν με 35/35 δηλαδή 1/35 για κάθε έτος.
2. Με το Νόμο 2084/7-10-1992 τα πράγματα για τους υπαλλήλους άλλαξαν προς το χειρότερο για τους μισούς περίπου υπαλλήλους, για τον υπολογισμό της σύνταξή τους:
α. Όσοι υπάλληλοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι 31-12-82 η σύνταξή τους συνεχίζεται να υπολογίζεται με τα 35/35.

β. Όσοι υπάλληλοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μετά τις 1-1-1983 η σύνταξη τους θα υπολογίζεται με 35/50 (1/50 για κάθε έτος), αντί των 35/35, που είναι για αυτούς που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982.
3. Με το Νόμο 3029/11-7-2002 άλλαξαν τα πράγματα προς το καλύτερό, καταργήθηκε η διάταξη του Νόμου 2084/1992 που χώριζε τους υπαλλήλους σε δύο κατηγορίες, οι πριν της 31-12-1982 και οι μετά της 1-1-1983, που άλλοι έπαιρναν σύνταξη με 35/35 και άλλοι με 35/50 και έγινε για όλους 35/35. Σήμερα όσοι υπάλληλοι έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1992, η σύνταξή τους υπολογίζεται με το καθεστώς των 35/35 (1/35 για κάθε έτος). Η βάση υπολογισμού της σύνταξης είναι μονό ο βασικός μισθός που έχει ό εργαζόμενος κατά τον μήνα που αποχωρεί από την υπηρεσία του.
Ο τόπος με τον οποίο υπολογίζεται η σύνταξη είναι ο εξής:

ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ = ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Χ 80% Χ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ / 35

Αυτός ο τρόπος υπολογισμού εφαρμόζεται για όλους τους υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1992 και θα συνταξιοδοτηθούν το αργότερο μέχρι 31-12-2007.
Αντίθετα για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την 1-1-2008 το ποσό της σύνταξής τους θα αποτελείται από το άθροισμα δυο επιμέρους ποσών:

Ι. Το πρώτο ποσό θα αναλογεί στη σύνταξη για τα συντάξιμα έτη που θα έχουν συμπληρωθεί μέχρι 31-12-2007 υπολογισμένη με τον τρόπο που ισχύει και σήμερα.

2. Το δεύτερο ποσό θα είναι η σύνταξη που αναλογεί στα συντάξιμα έτη που θα συμπληρωθούν μετά την 1-1-2008. Για τα έτη αυτά ισχύει νέος τρόπος υπολογισμού που προβλέπει:

α. Τη μείωση σταδιακά του ποσοστού αναπλήρωσης από το 80% στο 70% (1% για κάθε έτος από το 2008 μέχρι το έτος 2017).

β. Από τις αποδοχές του τελευταίου μήνα πηγαίνουμε στις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας.
Ενδεικτικά για τα συντάξιμα έτη που θα συμπληρωθούν μετά την 1-1-2008 το ποσό της σύνταξης θα υπολογισθεί ως εξής:

Για τις 31-12-2008: με βάση τις μέσες αποδοχές των τελευταίων 12 μηνών Και ποσοστό αναπλήρωσης 79%.
Για τις 31-12-2009: με βάση τις μέσες αποδοχές των τελευταίων 24 μηνών και ποσοστό αναπλήρωσης 78%.
Για τις 31-12-2010: με βάση τις μέσες αποδοχές των τελευταίων 36 μηνών. και• ποσοστό αναπλήρωσης 77%. . .
Για τις 31-12-2011: με βάση τις μέσες αποδοχές των τελευταίων 48 μηνών και ποσοστό αναπλήρωσης 76%.
Για τις 31-12-2012: με βάση τις μέσες αποδοχές των τελευταίων 60 μηνών και ποσοστό αναπλήρωσης 75%.
Για τις 31-12-2013; με βάση τις μέσες αποδοχές της τελευταίας 5ετίας και ποσοστό αναπλήρωσης 74%.
Για τις 31-12-2014: με βάση τις μέσες αποδοχές της τελευταίας 5ετίας και ποσοστό αναπλήρωσης 73%.
Για τις 31-12-2015: με βάση τις μέσες αποδοχές της τελευταίας 5ετίας και ποσοστό αναπλήρωσης 72%.• •
Για τις 31-12-2016: με βάση τις μέσες αποδοχές της τελευταίας 5ετίας και ποσοστό αναπλήρωσης 71%.
Για τις 31-12-2017: με βάση τις μέσες αποδοχές της τελευταίας 5ετίας και ποσοστό αναπλήρωσης 70%.
Θέλουμε να σας τονίσουμε ότι, η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού για τα έτη μετά την 1-1-2008 σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την πρόωρη συνταξιοδότηση•. Αντίθετα η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού θα είναι σε βάρος κάποιου που θα αποχωρίσει μέχρι 31-12-2007 χωρίς να έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις πλήρους σύνταξης.

Β. 0Ι ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-1993 (ΝΟΜΟΣ 2084/7-10-1992) ΚΑΙ (ΝΟΜΟΣ 3029/11-7-2002) ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕ1Σ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2084/1992) ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Για τον υπολογισμό της σύνταξης των υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψη ποσοστό• του μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού και η συντάξιμη υπηρεσία τους.

2. Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε ποσοστό 1,714% του μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού για κάθε έτος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

3. Μηνιαίος ασφαλιστέος μισθός νοείται το πηλίκων της διαιρέσεως του συνόλου των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους εκείνου κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη και επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές χωρίς τον υπολογισμό των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, δια του αριθμού των μηνών ασφάλισης των ετών αυτών, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι των (40). Αν υπολείπονται των σαράντα (40) λαμβάνονται υπόψη και αποδοχές μηνών ασφάλισης της αμέσως προηγούμενης περιόδου μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μηνών αυτών.
Όμως με το Νόμο 3029/11-7-2002 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της μηνιαίας σύνταξης προς το καλύτερο ως εξής:
Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε ποσοστό 2% του μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού για κάθε έτος πραγματικής συντάξιμη υπηρεσίας.
Δηλαδή από 1,714% γίνεται 2% που έχει ως αποτέλεσμα ο συνταξιούχος να παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη, σημαίνει δε ότι, για 35 χρόνια υπηρεσίας το ποσό της σύνταξη; γίνεται 70% (35 έτη, Χ 2% = 70%) ενώ με το Νόμο 2084/1992 ήταν 60% (35 έτη Χ 1,714% = 60%), 10% λιγότερη σύνταξη.
Μετά τα παραπάνω, επειδή τα συνταξιοδοτικά δεν είναι εύκολα και χρειάζεται συνεχή ενημέρωση, παρακαλούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων αφού μελετήσουν το έγγραφο να ενημερώσουν τα μέλη τους, είμαστε δε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε ερώτημα έχουν σχετικά με το έγγραφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου