Κυριακή, 31 Μαΐου 2009

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι στο χώρο των Γεωτεχνικών επικρατεί έντονη αναστάτωση και προβληματισμός εξ αιτίας της Κ.Υ.Α. 286974/6.5.2009, η οποία αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσληψης 987 «συνεργατών» στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με σύμβαση έργου ενός έτους και με διαδικασίες εκτός Α.Σ.Ε.Π.

Με την εν λόγω απόφαση, από την οποία δεν προκύπτει ο αριθμός των προσλαμβανομένων ανά ειδικότητα και κατηγορία, ο τρόπος αμοιβής, το ύψος των αμοιβών και ο τρόπος ασφάλισης (συνταξιοδοτικά & κατά την εκτέλεση της εργασίας) αυτών που θα προσληφθούν και κυρίως δεν προκύπτει σε κανένα σημείο ο τρόπος αξιολόγησης (κριτήρια) των υπό πρόσληψη εργαζομένων, καθώς απουσιάζει και η απαραίτητη δέσμευση για την δημοσιοποίηση των πινάκων με την προκύψασα μοριοδότηση ώστε να καλύπτεται το "κοινό περί δικαίου αίσθημα" όσων θα υποβάλλουν δικαιολογητικά, επιχειρείται σαφώς να παρακαμφθεί η νομοθεσία για προσλήψεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία καθιστά υποχρεωτική την πραγματοποίηση τους μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Προφανής στόχος είναι η επιλεκτική πρόσληψη υπαλλήλων εκτός Α.Σ.Ε.Π. στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οι οποίοι, ... ενώ θα απασχολούνται ουσιαστικά με συνθήκες εξαρτημένης μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου, δεν θα έχουν ασφάλεια ΙΚΑ αλλά θα υποχρεωθούν να εκδώσουν Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και να καταβάλουν εισφορές στον Ο.Α.Ε.Ε.

Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα εγκυρότητας, ποιότητας και προδιαγραφών που θα οδηγήσουν σε αμφισβητήσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αποτέλεσμα την αμφισβήτηση των πληρωμών και τις περικοπές των ενισχύσεων, που τα τελευταία χρόνια αυξάνονται αλματωδώς.

Συνακόλουθα και εφόσον δεν υφίσταται καμία εγγύηση σε κανέναν τομέα, ζητούμε την απόσυρση της παραπάνω διαδικασίας και την άμεση ανάκληση των προσλήψεων συμβασιούχων μίσθωσης έργου παράλληλα με την τήρηση των διαδικασιών πρόσληψης που προβλέπονται από το ΑΣΕΠ και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κανονισμών και των διαδικασιών που ισχύουν, προκειμένου να αποτραπούν μη αποδεκτές καταστάσεις.


Με τιμή,
Για την Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος
Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,
Ο Πρόεδρος


Παναγιώτης Λεφάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου