Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Εκλογές ΠΕΓΔΥ και αντιπρόσωποι για ΠΟΓΕΔΥ

Εκλογές ΠΕΓΔΥ και τρόπος διεξαγωγής τους
Σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, σι εκλογές της ΠΕΓΔΥ Ορίστηκαν για μεν την περιφέρεια την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009, για δε την Αθήνα την Τετάρτη 13 Μαΐου 2009.
Οι εκλογές Θα γίνουν σύμφωνα με το νέο Καταστατικό μας και με το σύστημα
της απλής αναλογικής, όπως ορίζει ο Νόμος 1264/82. Αναλυτικά οι διαδικασίες, που
Θα τηρηθούν στις επικείμενες εκλογές, έχουν ως εξής: ...

Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Ως Εκλογικά Κέντρα στην περιφέρεια ορίζονται σι έδρες των Διευθύνσεων Γεωργίας των Ν.Α.
2. Σε όλα τα εκλογικά κέντρα Θα παρίσταται Δικαστικός Αντιπρόσωπος.
3. Τις εκλογές σε κάθε εκλογικό κέντρο τις κάνει 3μελής Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών, παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου. Η Γεν, συνέλευση οργανώνεται με μέριμνα των Π.Σ. στην Περιφέρεια και του Δ.Σ. της ΠΕΓΔΥ στην Αθήνα, την ημέρα των εκλογών. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος (Δ.Α.).
Σε περίπτωση απουσίας του Δ.Α., χρέη Προέδρου εκτελεί αρχαιότερος της εφορευτικής επιτροπής (πάντοτε όταν παρακάτω αναφέρουμε τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, αν δεν παραστεί, στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος της εφορευτικής επιτροπής),
4. 0 ορισμός Δικαστικών Αντιπροσώπων στην περιφέρεια Θα ζητηθεί από τα
Π.Σ. της ΠΕΓΔΥ έγκαιρα. Υπόδειγμα αίτησης Θα σας αποσταλεί με FΑΧ
καθώς και με το εκλογικό υλικό. Οι αποζημιώσεις των Δικαστικών
Αντιπροσώπων Θα καταβληθούν από τα Π.Σ. και σε βάρος των εξόδων της
ΠΕΓΔΥ.
5. Ψηφοφόρος που υπηρετεί στην περιφέρεια πρέπει να ψηφίσει μόνο στο εκλογικό κέντρο που ανήκει (Π.Σ. ή στην περίπτωση μη ύπαρξης Π.Σ. στην περιφέρειά του, στην έδρα του πλησιέστερου Π.Σ. (Θα ορισθούν από την ΠΕΓΔΥ) ή στην Αθήνα την Τετάρτη 13 Μαϊου 2009, σύμφωνα με το Καταστατικό μας.
6. Οι ψηφοφόροι, αφού πρώτα τακτοποιηθούν οικονομικά έναντι της Ένωσης, ψηφίζουν σε δύο (2) ψηφοδέλτια. Ένα ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΠΕΓΔΥ και σε ένα άλλο ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, για τους Αντιπροσώπους της ΠΕΓΔΥ στην ΠΟΓΕΔΥ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι με την υποβολή της Αίτησης υποψηφιότητάς τους στην ΠΕΓΔΥ. Οι σταυροί προτίμησης στα ψηφοδέλτια μπαίνουν αριστερά ή δεξιά των υποψηφίων. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι 11 σταυρούς για το Δ.Σ., μέχρι 3 σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή και μέχρι 3 σταυρούς για το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Επίσης μέχρι 50 σταυρούς για τους Αντιπροσώπους της ΠΕΓΔΥ στην ΠΟΓΕΔΥ (για κάθε 30 ψηφίσαντες στο ψηφοδέλτιο των Αντιπροσώπων εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος στην ΠΟΓΕΔΥ).
7. Κατά την ψηφοφορία κάθε μέλος πρέπει να έχει μαζί του απαραιτήτως αστυνομική ταυτότητα ή κάθε άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης του και βιβλιάριο υγείας, το οποίο Θα θεωρήσει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος.

Β. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στα Π.Σ. στέλνονται έγκαιρα:
Ι. Ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων.
2. Μικροί φάκελοι για το κλείσιμο των ψηφοδελτίων, σφραγισμένοι από την ΠΕΓΔΥ (λευκοί για το και τα λοιπά όργανα της ΠΕΓΔΥ και απόχρωσης γαλάζιου για τους αντιπροσώπους της ΠΕΓΔΥ στην ΠΟΓΕΔΥ).
3. Ένας μεγάλος ειδικός σφραγισμένος φάκελος για κάθε Π.Σ. που Θα επιστραφεί από το Π.Σ. στην Αθήνα και μέσα στον οποίο Θα κλειστούν οι φάκελοι των ψηφισάντων, το πρακτικό ψηφοφορίας κ.λ.π.. Στις Γενικές Συνελεύσεις των Π.Σ. που οργανώνονται με φροντίδα τους, εκλέγεται 3μελής Εφορευτική Επιτροπή παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου, και στη συνέχεια αρχίζει η ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφόρος αφού προηγουμένως διαπιστωθεί η οικονομική του τακτοποίηση, προσέρχεται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, υπογράφει στη σχετική κατάσταση, παραλαμβάνει τα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών. των ανεξαρτήτων υποψηφίων και λευκό (από ένα για το ΔΣ και τα λοιπά όργανα της ΠΕΓΔΥ και από ένα για τους αντιπροσώπους στην ΠΟΓΕΔΥ) δίνει στο Δικαστικό Αντιπρόσωπο την ταυτότητα και το βιβλιάριο υγείας για θεώρηση και παραλαμβάνει από αυτόν δύο (2) φακέλους (ένα λευκό και ένα γαλάζιας απόχρωσης) τους οποίους έχει μονογράψει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος και ακολούθως αποσύρεται σε ιδιαίτερο Χώρο (παραβάν) για να επιλέξει τους υποψηφίους, εσωκλείοντας στον λευκό φάκελο το σταυροδοτημένο ψηφοδέλτιο για Το Δ.Σ. και τα λοιπά όργανα της ΠΕΓΔΥ και στον γαλάζιας απόχρωσης φάκελο το σταυροδοτημένο ψηφοδέλτιο για τους Αντιπροσώπους στην ΠΟΓΕΔΥ. Ακολούθως εξέρχεται, ρίχνει τους δύο (2) φακέλους εντός της κάλπης και παραλαμβάνει το βιβλιάριο υγείας θεωρημένο από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος με την Εφορευτική Επιτροπή ετοιμάζουν το Πρακτικό της ψηφοφορίας και ακολούθως μέσα στο μεγάλο φάκελο, που φέρει τα διακριτικά της ΠΕΓΔΥ θα βάλουν τα εξής:
α) Το πρακτικό ψηφοφορίας.
β) Όλους του φακέλους ψηφισάντων τόσο για το ΔΣ και τα λοιπά όργανα της ΠΕΓΔΥ, όσο και τους ξεχωριστούς φακέλους των Αντιπροσώπων στην
ΠΟΓΕΔΥ.
γ) Ονομαστική κατάσταση αυτών που ψήφισαν, η οποία φέρει, την υπογραφή του κάθε ψηφοφόρου, υπογεγραμμένη από την Εφορευτική Επιτροπή και τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και βεβαιούμενη από τον Ταμία του Π.Σ. ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΠΕΓΔΥ μέχρι 31.12.2008.
δ) Τους φακέλους που περίσσευσαν ή καταστράφηκαν.
Ακολούθως κλείνεται ο φάκελος κανονικά, μονογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή στα σημεία συγκόλλησης του φακέλου, τα οποία καλύπτονται από πάνω μαζί με τις υπογραφές με σελοτέιπ και στέλνεται συστημένος την ίδια ημέρα στην εξής διεύθυνση Προς Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών ΠΕΓΔΥ, ΠΟΣΤ ΡΕΣΤΑΝΤ Ταχυδρομείο Αθήνας 52, Πλατεία Συντάγματος, 103 00 Αθήνα, για παράδοση στις 13.5.2009.
Προσοχή : Η Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει την εκλογική διαδικασία πριν τις 2 μ.μ., προκειμένου να μπορέσει έγκαιρα να παραδώσει ταν φάκελο του εκλογικού υλικού αυθημερόν στο Ταχυδρομείο (καταστατική υποχρέωση).
Τα ΠΣ, την επόμενή ημέρα των εκλογών, Θα πρέπει να στείλουν στην ΠΕΓΔΥ τα εξής απαραίτητα παραστατικά (σε ξεχωριστό φάκελο):
Φωτοτυπία της απόδειξης του ΕΛΤΑ που απεστάλη το εκλογικό υλικό.
Πίνακα αυτών που δεν ψήφισαν και την ταμειακή τους κατάσταση (μέχρι πότε έχουν πληρώσει), για να μπορέσουν να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση της Αθήνας (13-5-09), αν το επιθυμούν.
Την απόδειξη κατάθεσης στον Λογαριασμό της ΠΕΓΔΥ (ΑΤΕ 0030400308807) των οικονομικών εισφορών που εισπράχθηκαν, αφαιρουμένων των εξόδων εκλογών.
Αν τα παραστατικά αυτά δεν υποβληθούν εγκαίρως στην ΠΕΓΔΥ επισύρουν την ακύρωση των εκλογών στο συγκεκριμένο Π.Σ.
Τέλος, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που απαρτίζουν τα Π.Σ. να έλθουν σε επαφή μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν τις εκλογές με τα Πρωτοδικεία της έδρας των Διευθύνσεων Γεωργίας, προκειμένου να συνεργασθούν και ενημερώσουν τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους που θα ορισθούν;
1. Για τη διαδικασία των εκλογών που αναφέρονται παραπάνω.
2. Για να ρυθμίσουν την ώρα και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες που χρειάζονται για να γίνει ομαλά και απρόσκοπτα η διεξαγωγή των εκλογών στην περιοχή τους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος της περιφέρειας μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο της ΠΕΓΔΥ 210 3614580.

Γ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας τίποτα δεν αλλάζει για εκείνους που θα ψηφίσουν στην Αθήνα. Εκείνοι που υπηρετούν στην περιφέρεια και δεν ψήφισαν εκεί, επιθυμούν όμως να ψηφίσουν στην Αθήνα, πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι πλέον των άλλων και με βεβαίωση ταμειακής τακτοποίησης από το Π.Σ. ή την ΠΕΓΔΥ, εφ’ όσον από τα στοιχεία προκύπτει ότι είναι ταμειακά τακτοποιημένοι (καταστάσεις Π.Σ. των μη ψηφισάντων).

Δ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
Για να διευκολυνθεί η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε μέλη μας, που είναι όμως μέλη και άλλων ομοσπονδιών εκτός της ΓΙΟΓΕΔΥ (έχουν ψηφίσει πρόσφατα ή πρόκειται να ψηφίσουν αντιπροσώπους για άλλη Ομοσπονδία), παρέχεται η δυνατότητα στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο να χορηγεί μόνο τα ψηφοδέλτια για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΙΙΕΓΔΥ (τα λευκού χρώματος ψηφοδέλτια).
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Κώστας Καραμήτρος Παύλου Ευάγγελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου