Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

Κουίζ:Τι λέει το άρθρο 4 του π.δ. 696/1974?

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μονάδα Α΄
ΘΕΜΑ:
Καθορισμός αμοιβών για τους συντάκτες των επιχειρηματικών... σχεδίων και λοιπών τεχνο-οικονομικών δελτίων που προβλέπονται στο Καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
Αποφασίζουμε
Ορίζουμε όπως η αμοιβή των Συντακτών των Επιχειρηματικών Σχεδίων και των λοιπών τεχνικοοικονομικών δελτίων και μελετών που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 17371/704/20-11-2008, υπολογίζεται με βάση τον χρόνο απασχόλησης του συντάκτη, από τον γενικό τύπο:
Α= α . 1000 . λ
Όπου: Α= η αμοιβή του συντάκτη
α= αριθμός ημερών απασχόλησης (ανθρωποημέρες εργασίας)
λ= συντελεστής του άρθρου 4 του π.δ. 696/1974
Η αμοιβή του συντάκτη υπολογίζεται με την χρησιμοποίηση στον γενικό τύπο των παρακάτω τιμών του α κατά περίπτωση, οι οποίες εκφράζουν τις ελάχιστες απαιτούμενες ανθρωποημέρες απασχόλησής του:
α. Για τη σύνταξη και υποβολή της Αίτησης Ενίσχυσης - Επιχειρηματικού Σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρα 7 και 15 της Κ.Υ.Α. 17371/704/20.11.2008, α=4,5
β. Για τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης πληρωμής της β' δόσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 της Κ.Υ.Α. 17371/704/20.11.2008, α=0,5
γ. Για τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης πληρωμής της γ δόσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 της Κ.Υ.Α. 17371/704/20.11.2008, α=1,5
δ. Για τη σύνταξη και υποβολή κάθε τροποποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 και τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της Κ.Υ.Α. 17371/704/20.11.2008, α=0,5
Στις ως άνω υπολογιζόμενες αμοιβές Α δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Για όλες τις παραπάνω αμοιβές του συντάκτη μελετητή, εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και κατατίθεται η κράτηση του 2% υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί της αντίστοιχης αμοιβής.
Η απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, και η κατάθεση της κράτησης 2% υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί της αμοιβής, συνυποβάλλονται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην αρμόδια για την παραλαβή τους Υπηρεσία. Τυχόν παράλειψη κατάθεσής τους, αποτελεί αιτία απόρριψης της αίτησης ενίσχυσης - Επιχειρηματικού Σχεδίου ή του Τεχνικού Δελτίου ή της Ειδικής Μελέτης ή της αίτησης πληρωμής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου