Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

Η ΠΕΓΔΥ καλοσορίζει τον Υπουργό

(ΠΕΓΔΥ)

Η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔ Υ), σας καλωσορίζει στη
νέα θέση σας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εύχεται καλή επιτυχία στο έργο σας.
Ένα έργο σημαντικό για την ελληνική γεωργία, για την παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ένα έργο, που θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή και την συνδρομή των εργαζομένων στο
Υπουργείο.
Η ΠΕΓΔ Υ με αίσθημα ευθύνης, όπως μέχρι σήμερα, θα ανταποκριθεί στο κάλεσμά σας και
θα συμπαρασταθεί στο έργο σας.
Ταυτόχρονα εκτιμάμε ότι θα έχουμε την συμπαράστασή σας και θα θελήσετε να ... αντιμετωπίσετε τα θεσμικά, εργασιακά και οικονομικά αιτήματά μας.
Είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε τα αιτήματά μας. Θεωρούμε όμως σκόπιμο να σας ενημερώσουμε υπεύθυνα και με τα τελευταία δεδομένα, ώστε να έχετε ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση.
Κύριε Υπουργέ,
Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων
(ΠΕΓ ΔΥ) στην τελευταία συνεδρίαση του ( 6 Φεβρουαρίου 2009) συζήτησε διεξοδικά τόσο για την πορεία της ελληνικής γεωργίας, όσο και για τα κλαδικά μας αιτήματα και ζητάμε την επίλυσή τους.
Συγκεκριμένα :
Α΄ Θεσμικά Αιτήματα
1. Οργανισμός του Υπουργείου. Το Υπουργείο συνεχίζει να λειτουργεί με ένα αναχρονιστικό Οργανισμό, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις, που προσδιορίζονται με την νέα ΚΑΠ. Οι κατά καιρούς αποσπασματικές νομοθετικές παρεμβάσεις περιέπλεξαν τα προβλήματα λειτουργίας του Υπουργείου και δεν έδωσαν λύσεις. Επείγει η διοικητική ανασύσταση των υπηρεσιών στις σημερινές ανάγκες.

2. Στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών. Η στελέχωση των υπηρεσιών, παρά τους
τελευταίους διορισμούς, παραμένει προβληματική. Σημαντικές Δ/νσεις του Υπουργείου δεν
είναι επαρκώς στελεχωμένες ( /νση Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, ΠΑΠ- Δενδροκηπευτική,
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά, κ.λ.π.), με
καταλυτικές επιπτώσεις στην λειτουργία τους και στην απόδοση των υπαλλήλων.
Η εντατικοποίηση της εργασίας των υπαλλήλων σε πολλές περιπτώσεις είναι οριακή και
δημιουργούνται προϋποθέσεις αδυναμίας παρακολούθησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και καταλογισμού ευθυνών.
Πρόσθετα προβλήματα δημιουργεί στη λειτουργία των υπηρεσιών και η ανάθεση
παραλλήλων καθηκόντων σε πολύ μεγάλο αριθμό υπαλλήλων στα γραφεία της Πολιτικής
Ηγεσίας. Οι ίδιοι υπάλληλοι εκφράζουν και την υπηρεσιακή και την πολιτική θέση για τα
υπηρεσιακά θέματα, με αποτέλεσμα να αγνοούνται και να αδρανοποιούνται οι υπηρεσίες.
Ακόμη και επείγοντα θέματα να καθυστερούν πάρα πολύ.
Είναι κρίσιμο για την λειτουργία και την απόδοση των υπηρεσιών να δίνονται έγκυρα και
με σαφήνεια οι αναγκαίες οδηγίες, όπου απαιτείται από την πολιτική ηγεσία, ιδιαίτερα στο
χειρισμό θεμάτων που απαιτούν συνεργασία με την Ε.Ε.
Η ίδια κατάσταση αποστελέχωσης των υπηρεσιών παρατηρείται και στις γεωργικές
υπηρεσίες των Περιφερειών και των Ν. Α., καθώς και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του
Υπουργείου. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην προώθηση και υλοποίηση των
προγραμμάτων του Υπουργείου. Τα προβλήματα δυσλειτουργίας δραματικά επιτείνονται, με
την αδυναμία του Υπουργείου να περάσει την εφαρμογή των πολιτικών του στις γεωργικές
υπηρεσίες των Ν.Α..
3. Εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Επείγει η ολοκλήρωση των διαδικασιών εφαρμογής της νέας ΚΑΠ (έλεγχοι για την πολλαπλή συμμόρφωση κ.λ.π.). Η ΠΕΓ ΔΥ έχει επισημάνει το πρόβλημα και τις επιπτώσεις που θα έχει στο εισόδημα των αγροτών.
4. Εποπτευόμενοι Οργανισμοί του Υπουργείου. Έχουμε διαχρονικά ενημερώσει την Πολιτική Ηγεσία, για την παρατηρούμενη δυσλειτουργία των Οργανισμών του Υπουργείου (ΕΘΙΑΓΕ, ΟΓΕΕΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ) και την ανεπαρκή ανταπόκρισή τους στην ανάπτυξη της γεωργίας και στη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών. Ιδιαίτερα έχουμε επισημάνει τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και δυστυχώς κάθε μέρα επιβεβαιωνόμαστε. Εμβαλωματικές λύσεις και δεν επιβάλλονται και δεν αποδίδουν. Οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη συνέχιση καταλογισμού ποινών από την Ε.Ε., που χρεώνεται η οικονομία της χώρας μας.
5. ΕΦΕΤ
Οι Γεωπόνοι χαιρετίζουν, μαζί με τους άλλους Γεωτεχνικούς, τη μεταφορά του ΕΦΕΤ στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Θέλουμε όμως να σημειώσουμε ότι επείγει η
οργάνωση των υπηρεσιών για τη διασφάλιση των ελέγχων της ποιότητας και της ασφάλειας
των τροφίμων. Εκτιμώντας τη σοβαρότητα και το επείγον του θέματος θέλουμε να
σημειώσουμε ότι η ΠΕΓ Υ θα ανταποκριθεί και θα συμμετέχει στην ομάδα για τη μελέτη και
την οργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου.
6. Αναγνώριση προϋπηρεσίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Αφορά επέκταση
ήδη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, σε ένα σημαντικό αριθμό μελών μας, που πρόσφεραν
υπηρεσία σε ομοειδή αντικείμενα με αυτά που χειρίζονται στο Υπουργείο.
Β΄ Οικονομικά Αιτήματα
1. Με το ν. 3470/ 2006 (ΦΕΚ Α΄132/28.6.2006) θεσμοθετήθηκε η καταβολή του «Επιδόματος Γεωτεχνικής Ευθύνης» και την ΚΥΑ 33 4133/30.11.06 (ΦΕΚ Β΄1829), η οποία τροποποιήθηκε Υπόμνημα ΠΕΓ ΔΥ στον Υπουργό κ. Σ. Χατζηγάκη 3
με την ΚΥΑ 313883/23.08. 2007 (ΦΕΚ Β΄ 1704) προσδιορίσθηκαν οι πηγές εσόδων του
Λογαριασμού. Μέχρι σήμερα και παρά την επιδειχθείσα από την ΠΕΓ ΔΥ διάθεση και
συνδρομή για τις απαιτούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις, ουσιαστικά δεν προχώρησε τίποτα.
Ετοιμάστηκαν σχέδια Υπουργικών αποφάσεων, τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα είτε στο Υπουργείο μας, είτε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Επί σειρά ετών υποβάλλουμε το αίτημα για αναπροσαρμογή των εκτός έδρας αποζημιώσεων στα νέα οικονομικά δεδομένα (χιλιομετρική αποζημίωση, ημερήσια αποζημίωση, διανυκτέρευση) και ουδέποτε ικανοποιήθηκαν, με το επιχείρημα ότι ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Όμως τελευταία διαπιστώνουμε ότι με την ΚΥΑ
2/52971/0022/31.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1753) και με την ΚΥΑ 2/52970/0022/31.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1753), ρυθμίσθηκαν οι εκτός έδρας αποζημιώσεις και οι διανυκτερεύσεις των Μηχανικών και των Τεχνολόγων Μηχανικών σε ικανοποιητικά επίπεδα. Απαιτούμε την άμεση αναπροσαρμογή των εκτός έδρας αποζημιώσεών μας στα επίπεδα των Μηχανικών.
3. Η καταβολή για εκτός έδρας αποζημιώσεις περασμένων μηνών καθυστερεί αδικαιολόγητα σε πολλούς νομούς και απαιτούμε την άμεση καταβολή τους.
Κύριε Υπουργέ,
Αντιλαμβανόμαστε το φόρτο των πρώτων ημερών, εκτιμάμε όμως ότι και εσείς θα θέλετε να ενημερωθείτε για τις θέσεις και τις απόψεις μας, για την κοινή προσπάθεια μας στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας .Για τα προβλήματα που διαπιστώνουμε και εμείς και την αντιμετώπισή τους.
Εμείς θέλουμε να έχουμε μια πρώτη ενημέρωση για τα σχέδια σας και τις προτεραιότητές σας στο Υπουργείο μας και ζητάμε να έχουμε, το συντομότερο, μια συνάντηση μαζί σας.
Σας καλωσορίζουμε και πάλι στη νέα σας θέση και περιμένουμε να ορίσετε την συνάντηση αυτή.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Κώστας Καραμήτρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Βαγγέλης Παύλου

2 σχόλια:

  1. Θα στείλω στην ΠΕΓΔΥ να του κρεμάσει και μια χάντρα για το μάτι

    ΑπάντησηΔιαγραφή